22 Jul 2009

happy birthday

happy birthday to you, Olu aka Piccard. Hope you get everything you want on next year, also thank for everything you (will) teach me. I didn't have chance to say, you're the best teacher I've ever met :-p

12 Jul 2009

LVM, add new logical partition to existing LV

Format that partition using mkfs:
[root@home cappuccino]# mkfs.ext4 /dev/sda8

Initialize it

[root@home cappuccino]# pvcreate /dev/sda8
add to existing VG:

[root@home cappuccino]# vgextend vg_home /dev/sda8
use it:
[root@home cappuccino]# lvresize /dev/vg_home/lv_root -L +3.93G
final step: boot into single user mode, and active new space for Logical volume group:

1 Jul 2009

Tạp

Hôm qua thức khuya, lang thang đây đó vào blog của Lê Ngọc Hiếu (mybb) thì đọc được cái này, thực sự không hiểu nổi người đã cất công viết được một bài viết dài như thế lại không kiếm được một tấm hình của Hải quân VN, lười quá đành đem hình...hải quân Trung Quốc vào thế. Vô tình hay hữu ý?

Disqus