15 Aug 2009

15-08-09

15-08-09,
Tất cả những gì làm trong nửa tháng qua dường như đổ vỡ mà không có lí do, bản thân không hiểu tại sao, chưa tìm ra nguyên nhân tại đâu. Trước mắt là tình trạng cơm không lành, canh không ngọt trong nội bộ, những búa ở trên giáng xuống đầu mình trước tiên.

Giờ sao đây, không thể rối được


Disqus