20 Sep 2009

[Toy] Download nhạc từ Dreammedia.ru

Đây là script mà tôi dùng để thuyết trình trong sfd 2009, cách sử dụng rất đơn giản, copy nội dung dưới đây, lưu lại với tên tùy ý [dot]sh, chmod +x file, dạo một vòng dreammedia.ru, chọn ban nhạc và tên album yêu thích, chạy script, nhập thông tin yêu cầu và download nhạc về.
#!/bin/bash
url="http://dreammedia.ru"
username=`whoami`
path="/home/$username"
input="$path/playlist.xml"
output="$path/playlist.txt"

read -p 'Enter name of band you want to download: ' band

echo
read -p 'Enter name of Album, include space if it has: ' album
playlist="http://dreammedia.ru/playlist/$band/$album/playlist.xml"
wget -O $input "$playlist"
if test ! -s $input 
then
echo 'Cannot get playlist, sorry!'
rm -f $path/playlist.xml
exit 1
else
echo 'Got it'
echo 'Start this game'
touch $output 
cat $input | awk -F '[<>]' '/mp3/{print $3}' | sed 's/\ /%20/g'> $output
fi
for i in `more $output` 
do
echo Downloading
wget  "$url$i"
done
exit 0


Chỉ có thế, ko có gì nói thêm :-D


No comments:

Disqus