19 Nov 2009

mc, screen in jail

Đôi lúc làm việc với những người buộc lòng phải nhốt họ vào jail thì những yêu cầu cần thiết của họ khi làm việc với chroot env không thể bỏ qua được. Đối với người làm việc từ xa, mỗi lúc login vào hệ thống phải mở cùng lúc nhiều cửa sổ là việc quá sức phiền phức, screen là công cụ vô cùng cần thiết.
Coder cần mc để chuyển đổi qua lại giữa các directory, lập trình với syntax highlight trên nix.

Với jail, 2 công cụ này không phải cài là làm việc ngay :).
Làm việc với screen:

prisoner  ~ $
error: "must be connected to a terminal
Cannot make directory '/var/run/screen': No such file or directory
/var/run/utmp: No such file or directoryCannot open your terminal '/dev/pts/1' - please check.


Giải quyết từng cái một

mkdir /home/jail/dev && mount -o bind /dev  /home/jail/dev
mkdir /home/jail/dev/pts && mount -t devpts devpts /home/jail/dev/pts
mkdir /home/jail/proc && mount -t proc proc /home/jail/proc
mkdir  -p /home/jail/var/run/screen && chmod -r 777 /home/jail/var/run/screen


Tiếp theo mc:

Cannot open file ~/.mc/cedit/Syntaxwarning: file /etc/mc/extfs/extfs.ini not found
Warning: file /etc/mc/extfs/sfs.ini not found
Warning: file /usr/share/mc/mc.charsets not found


Không hiểu sao trên centos khi cài đặt mc thì kiếm mãi không ra file Syntax của mc ở /usr/share/mc/syntax/Syntax, mò mãi thôi thì down source mc về, copy nội dung file Syntax và tạo ra một file Syntax ở câu báo lỗi trên cùng, lỗi khác phục.

cp -r /etc/mc/ /home/jail/etc/


Xong.

No comments:

Disqus