27 Jan 2010

Indispensable job

I have an account named hungnv on my server - vndev.net which's running Fedora 8. If I want to remote copy, modify, delete... some files on this server , which way is faster:
1. sftp ( known as an extension of secure shell protocol - SSH ) 
hungnv@g3n2 ~ $ sftp vndev.net
Connecting to vndev.net...
sftp>
Browse local file: lls, move to local directory lcd
upload put
download get

2. sshfs (not an ssh extension, we must install fuse-sshfs to use it)
hungnv@g3n2 ~ $ eix sshfs
[I] sys-fs/sshfs-fuse
   Available versions: 1.9 ~2.1 2.2
   Installed versions: 2.2(08:46:14 AM 01/27/2010)
   Homepage:      http://fuse.sourceforge.net/sshfs.html
   Description:     Fuse-filesystem utilizing the sftp service.
hungnv@g3n2 ~ $ sudo emerge -av sys-fs/sshfs-fuse
hungnv@g3n2 ~ $ sshfs vndev.net:/ /vndev
to mount. We browse, cp, edit, delete....like local file and directory.
I didn't use sshfs until yesterday, with me, ssh and sftp are enough. But I should know sshfs and I did not know, so I fail.
We must learn what we never use =.=

22 Jan 2010

Phân hóa thu nhập từ nhiều góc nhìn

Trong một phát biểu của Trần Trọng Thức ở Tuần Việt Nam
Trong khi có những người giàu lên không bằng năng lực cũng chẳng nhờ vào thời cơ, mà nhờ vào các mối quan hệ. Hầu hết các nước kém phát triển, khi quyền lực liên kết với tư bản trong làm ăn thì phân hóa giàu nghèo càng khó giải quyết. Về mặt lý thuyết thì quyền lực chính trị là khả năng quyết định ai sẽ nhận được "cái gì" để làm ra được "cái gì" và cho ai được hưởng.
Thực tế đơn giản là thực tế :-D.

21 Jan 2010

Học python

Sửa lại chút cái shell script hồi xưa Dreammedia , viết lại bằng python.
Bạn nào dùng thì nhớ nếu tên ban nhạc hoặc album có khoảng trắng, thì thêm vào thành "band name" hoặc "album name" :).

#! /usr/bin/env python
# Script to download Music from Dreammedia.ru
# Try to find your favorite Band and Album, then use this script
# hungnv coded 
import os
import urllib2
import sys
def usage():
    print "Usage:",sys.argv[0], "\"bandname\" \"albumname\""  
    
def st_replace(string):
    new = string.replace(' ','%20')
    return new
      
def download(url,pl,band,album):
    band1 = st_replace(band)
    album1 = st_replace(album)
    temp = (url + pl[:8] + '/' + band1 + '/' + album1 + '/' + pl)
    try:
        response = urllib2.urlopen(temp)
    except:
        print 'Connection error'
    response = urllib2.urlopen(temp)
    content = response.readlines()
    for line in content:
        a = line.find('music/')
        b = line.find('.mp3')
        if a <> -1 and b <> -1:
            path = line[a:b+4]
            semi = (url + '%s') %path
            final = st_replace(semi)
            os.system('wget '+final)
        else:
            continue
            
if __name__ == '__main__':
    band = sys.argv[1]
    album = sys.argv[2]
    url = "http://dreammedia.ru/"
    pl = 'playlist.xml'
    if len(sys.argv) <> 3:
        usage()
        exit()
    else:
        download(url,pl,band,album)
exit()


Disqus