21 Jan 2010

Học python

Sửa lại chút cái shell script hồi xưa Dreammedia , viết lại bằng python.
Bạn nào dùng thì nhớ nếu tên ban nhạc hoặc album có khoảng trắng, thì thêm vào thành "band name" hoặc "album name" :).

#! /usr/bin/env python
# Script to download Music from Dreammedia.ru
# Try to find your favorite Band and Album, then use this script
# hungnv coded 
import os
import urllib2
import sys
def usage():
    print "Usage:",sys.argv[0], "\"bandname\" \"albumname\""  
    
def st_replace(string):
    new = string.replace(' ','%20')
    return new
      
def download(url,pl,band,album):
    band1 = st_replace(band)
    album1 = st_replace(album)
    temp = (url + pl[:8] + '/' + band1 + '/' + album1 + '/' + pl)
    try:
        response = urllib2.urlopen(temp)
    except:
        print 'Connection error'
    response = urllib2.urlopen(temp)
    content = response.readlines()
    for line in content:
        a = line.find('music/')
        b = line.find('.mp3')
        if a <> -1 and b <> -1:
            path = line[a:b+4]
            semi = (url + '%s') %path
            final = st_replace(semi)
            os.system('wget '+final)
        else:
            continue
            
if __name__ == '__main__':
    band = sys.argv[1]
    album = sys.argv[2]
    url = "http://dreammedia.ru/"
    pl = 'playlist.xml'
    if len(sys.argv) <> 3:
        usage()
        exit()
    else:
        download(url,pl,band,album)
exit()


No comments:

Disqus