22 Jan 2010

Phân hóa thu nhập từ nhiều góc nhìn

Trong một phát biểu của Trần Trọng Thức ở Tuần Việt Nam
Trong khi có những người giàu lên không bằng năng lực cũng chẳng nhờ vào thời cơ, mà nhờ vào các mối quan hệ. Hầu hết các nước kém phát triển, khi quyền lực liên kết với tư bản trong làm ăn thì phân hóa giàu nghèo càng khó giải quyết. Về mặt lý thuyết thì quyền lực chính trị là khả năng quyết định ai sẽ nhận được "cái gì" để làm ra được "cái gì" và cho ai được hưởng.
Thực tế đơn giản là thực tế :-D.

No comments:

Disqus