31 Mar 2010

rsync modules

Dùng cái này
#!/usr/bin/python
import os
root = '/home/'
names = os.listdir(root)
#names = open('/mnt/data/names.txt','r')
names.sort()
for line in names:
#  if not line:
#    break
  if not os.path.isdir(root + line):
    continue
  if line == 'lost+found':
    continue
  print "[" "%s" "]" %line
  print '    comment = ''%s' %line
  print '    path ='+root +line
  print """    use chroot = yes 
    max connections=10 
    lock file = /var/lock/rsyncd 
    read only = no 
    list = yes 
       """
  print '    uid= '+line
  print '    gid= '+line
  print """    ignore errors = no 
    ignore nonreadable = yes 
    transfer logging = no 
    log format = %t: host %h (%a) %o %f (%l bytes). Total %b bytes. 
    timeout = 600 
    refuse options = checksum dry-run 
    dont compress = *.gz *.tgz *.zip *.z *.rpm *.deb *.iso *.bz2 *.tbz 
       """

với cái này sẽ tiết kiệm được chút thời gian và công sức :).

No comments:

Disqus