19 May 2010

Clone hard disk

With dd_rescue, this task becomes more easy.
1. boot into a Linux LiveCD, use fdisk -l to identify your hard disks, if /dev/sda is the old one, and /dev/sdb is the new one, go to next step
2. install sys-fs/ddrescue, and clone the disk
ddrescue -v /dev/sda /dev/sdb
this task will complete after 2 hours or less if the old one is 80GB hard disk (in my case)

3. almost finish, remove the old one, boot into the new one, your os should be ok.

4. another task: if new hard drive is bigger than the old one, free space will not be used, you will see it as free space, create new partition and mount it, or resize current partitions.

5. if you're using LVM2 for your system, read this

2 comments:

NHACF.COM said...

Đây là trang nhạc của các webmaster vn nhacf.com - được viết với mục đích chỉ để nghe nhạc.

Trang nhạc trình bày đơn giản nhanh gọn chuyên nghiệp, nghe nhạc nhanh, tìm kiếm bhát dễ dàng.

Mới chỉ có ít người biết đến. nhưng nhacf được dân lập trình đánh giá rất cao về chất lượng và cách thể hiện.

Để làm trang web giống như nhacf.com, bạn có thể dùng blogspot để tạo & copy sourcecode của nó ở đây

Phù hợp với ~ người có sở thích đơn giản nhanh gọn và muốn khám phá..

Hung Nguyen said...

lol, nice hack!

Disqus